Nghĩa của từ: level of adstraction

* log.
mức độ trừu tượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App