Nghĩa của từ: liability to duty

* tk.
phải đóng thuế

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App