Nghĩa của từ: library of tapes

* mt.
thư viện các băng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error