Nghĩa của từ: library tape

* mt.
băng thư viện

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App