Nghĩa của từ: libration

* tv.
bình động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

libration /lai'breiʃn/
* danh từ
 - tình trạng đu đưa, tình trạng lúc lắc, tình trạng bập bềnh
Động từ BQT - Android App