Nghĩa của từ: life assurance

* tk.
bảo hiểm sinh mạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

life assurance
- bảo hiểm nhân thọĐộng từ BQT - Android App