Nghĩa của từ: light mapping

* top.
ánh xạ thuần gián đoạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error