Nghĩa của từ: likelihood

* tk.
hợp lý

Nghĩa trong từ điển StarDict:

likelihood /'laiklihud/ (likeliness) /'laiklinis/
* danh từ
 - sự có thể đúng, sự có thể thật
=in all likelihood+ có thể, có nhiều khả năng
Động từ BQT - Android App