Nghĩa của từ: limit of integration

* gt.
cận lấy tích phân

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error