Nghĩa của từ: limit of proportionality

*
giới hạn tỷ lệ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App