Nghĩa của từ: limit of sequence

*
giới hạn dãy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App