Nghĩa của từ: limitary

*
bị chặn, giới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

limitary /'limitəri/
* tính từ
 - (thuộc) giới hạn; có hạn; dùng làm giới hạn
Động từ BQT - Android App