Nghĩa của từ: limitation

*
[tính, sự] giới hạn; hạn chế

Nghĩa trong từ điển StarDict:

limitation /,limi'teiʃn/
* danh từ
 - sự hạn chế, sự hạn định, sự giới hạn
 - tính hạn chế, tính hạn định, tính có hạn
 - (số nhiều) nhược điểm, thiếu sót, mặt hạn chế
Động từ BQT - Android App