Nghĩa của từ: limitative semi-group

* đs.
nửa nhóm giới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App