Nghĩa của từ: limited

*
bị chặn, bị hạn chế

Nghĩa trong từ điển StarDict:

limited /'limitid/
* tính từ
 - có hạn, hạn chế, hạn định
Động từ BQT - Android App