Nghĩa của từ: line element

* gt.
phần tử tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error