Nghĩa của từ: line of apsides

* tv.
đường cận viễn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App