Nghĩa của từ: line of curvature

* hh.
đường độ cong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App