Nghĩa của từ: line of regression

* tk.
đường hồi quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App