Nghĩa của từ: linear dependence

*
phụ thuộc tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App