Nghĩa của từ: linear equation

* đs.
phương trình tuyế tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error