Nghĩa của từ: linear group

*
nhóm tuyên tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App