Nghĩa của từ: linearly compact

* đs.
compac tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error