Nghĩa của từ: linearly independent system

* gt.
hệ độc lập tuyến tính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App