Nghĩa của từ: link of chain

* top.
mắt xích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error