Nghĩa của từ: link order

* mt.
lệnh nối

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error