Nghĩa của từ: liquefaction

* vl.
sự hóa lỏng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

liquefaction /,likwi'fækʃn/
* danh từ
 - sự hoá lỏng
Động từ BQT - Android App