Nghĩa của từ: liquefy

* vl.
hóa lỏng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

liquefy /'likwifai/
* ngoại động từ
 - nấu chảy, cho hoá lỏng
* nội động từ
 - chảy ra, hoá lỏng
Động từ BQT - Android App