Nghĩa của từ: list sampler

*
mẫu lấy trong danh sách

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App