Nghĩa của từ: load condition

* mt.
điều kiện tải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error