Nghĩa của từ: load error

* xib.
lệch tải

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App