Nghĩa của từ: local Lie group

*
nhóm Li địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App