Nghĩa của từ: local acceleration

*
gia tốc địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error