Nghĩa của từ: local determinism

* xib.
quyết định luận địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error