Nghĩa của từ: local phenomena

*
hiện tượng [cục bộ, địa phương]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App