Nghĩa của từ: local ring

* đs.
vành địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error