Nghĩa của từ: local stability

* tk.
sự ổn định địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App