Nghĩa của từ: localized vector

* hh.
vectơ buộc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App