Nghĩa của từ: locally compact group

* đs.
nhóm compact địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error