Nghĩa của từ: locally polyhedral

* đs.
đa diện địa phương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App