Nghĩa của từ: logarithmic chart

* tk.
biểu đồ lôga

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App