Nghĩa của từ: logarithmic potential

* gt.
thế vị lôga

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App