Nghĩa của từ: logarithmic residue

* gt.
thặng dư lôga

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App