Nghĩa của từ: logarithmic-series distrribution

* tk.
phân phối lôga

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App