Nghĩa của từ: logical "and" conponemt

* mt.
thành phần lôgic “và”

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App