Nghĩa của từ: logical "or" conponemt

* mt.
thành phần lôgic [“hoặc”, “hay là”]

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App