Nghĩa của từ: logical conponemt

* mt.
thành phần lôgic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error