Nghĩa của từ: logical function

* log.
hàm lôgic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App