Nghĩa của từ: logical net

* mt.
lưới lôgic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App