Nghĩa của từ: logical notion

* log.
khái niệm lôgic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App